Download hier de WGA-presentatie van de workshop van de ledenvergadering van 23 maart 2017.

WGA-presentatie.

De nieuwe ARBO wetgeving

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Doelstelling: Betere randvoorwaarden handelen bedrijfsarts; Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers.

 • Werkplek bezoeken
 • Klachtenprocedure
 • Samenwerking met preventiemedewerker en OR/ PVT
 • Second opinion recht andere bedrijfsarts voor werknemer
 • Advies preventieve maatregelen
 • Verplichte melding beroepsziekten bij Nederlands Centrum Beroepsziekten.

Knelpunt:  Huidige Arbobesluit moet op een aantal punten nog duidelijkheid gaan verschaffen.

 • Instemmingsrecht OR/ PVT over arbobeleid
 • Instemmingsrecht OR/ PVT benoeming en positionering preventiemedewerker
 • Nauwe samenwerking arbodienstverlener (bedrijfsarts) OP/ PVT

 

 • Second opinion bedrijfsarts wordt omschreven als "raadpleging"
 • Raadpleging is: consult, ondervraging of overleg.
 • Second opinion recht geldt niet voor (ex) werknemers welke ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW- uitkering van het UWV ontvangen. Wat als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet?
 • Wat moet er verstaan worden onder: "Tenzij zwaarwegende argumenten zich tegen raadpleging van een andere bedrijfsarts verzetten?
 • Hoe vaak geldt het second opinion recht?
 • Wie betaalt de kosten van het second opinion recht?
 • Wie ontvangt bevindingen van de andere bedrijfsarts?