De VEB verzekering

De VEB-verzekeringen behoren tot de verzekeringen met de ruimste voorwaarden tegen de laagst mogelijke premie in de markt. De verzekeringsvoorwaarden zijn in nauw overleg met VEB en met verzekeraar ontwikkeld en sluiten aan op de bedrijfs-voering van het VEB Installatiebedrijf.

VEB-verzekering voor aansprakelijkheid

Cover-VEB biedt verzekeringen met verzekeringsvoorwaarden die exclusief bestemd zijn voor het Beveiligingsbedrijf.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB is een volwaardige bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering met een ruime dekking voor de meest voorkomende risico's van uw bedrijf. Het verzekerd bedrag is standaard € 2,5 miljoen en 2x jaar en voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen die in de branche worden gesteld. 

Werkgeversaansprakelijkheid

Niet ieder VEB-lid heeft werknemer(s) of ondergeschikten in dienst. Maar wat niet is kan nog komen. Mogelijk maakt u bij toekomstige opdrachten gebruik van een inleenkracht of assistent. In dergelijke gevallen is er een risico rond werkgeversaansprakelijkheid. De VEB-aansprakelijkheids-verzekering kent hiervoor een ruime dekking : aansprakelijkheid uit zorgplicht (artikel 7:658 BW) en goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). De werkgever kan aansprakelijk gesteld worden als hij niet gezorgd heeft voor een verzekering of een andere voorziening waardoor de werknemer (een deel van) zijn schade vergoed krijgt; dit betreft de ‘indirecte zorgplicht'.

Beroepsaansprakelijkheid

U kunt een fout maken bij de advisering rondom een beveiligingsplan. Volgt hieruit schade, dan is er geen sprake van zaak- en/of letselschade onder de AVB. De gewone aansprakelijkheids-verzekering AVB biedt dan ook geen dekking.

Mocht een opdrachtgever schade claimen door onjuist advies, dan biedt de VEB-verzekering een degelijke 'beroepsdekking'. Dit in het geval er sprake is van zuivere vermogensschade.

De VEB-voorwaarden gebruiken een hoedanigheidsomschrijving die goed aansluit bij de actuele praktijk van het VEB bedrijf. De verzekering biedt speciaal dekking voor de gangbare activiteiten die het VEB-bedrijf verricht. Onderneemt u andere werkzaamheden, neem contact op met uw tussenpersoon of met Cover-VEB. Lees hier verder voor de exacte voorwaarden.