Contactgegevens

Hiscox Nederland

Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam

Postbus 87033
1080 JA Amsterdam

Telefoon  020 517 0700
 

 

Voor welke risico's biedt een AVB dekking?

 • Algemene aansprakelijkheid: materiële schade of letsel die u of uw medewerker veroorzaakt bij anderen en waarvoor u of uw medewerker aansprakelijk is.
 • Productaansprakelijkheid: materiële schade of letsel die veroorzaakt is door producten die uw bedrijf fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert, exporteert of verkoopt en waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is.
 • Milieu-aansprakelijkheid: materiële schade of letsel door een plotselinge milieuaantasting waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Schade aan bodem en water en de daaruit voortvloeiende schade vallen buiten de dekking.
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade of letsel die uw medewerker oploopt door een bedrijfsongeluk, een beroepsziekte of schade aan hun bezittingen waarvoor u aansprakelijk bent.

Kosten van verweer en rechtsbijstand bij ongegronde claims zijn eveneens verzekerd.

Beroepsaansprakelijkheid voor Installateurs

Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op eventuele beroepsfouten. Zoals een verkeerd advies, een verkeerde VRKI, niet passend beveiligingsplan of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen claims waarbij de opdrachtgever geen materiele schade heeft. Uw opdrachtgever claimt financieel nadeel.

Aansprakelijkheid en werkgevers

De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade van hun medewerkers uitgebreid. Gerechtelijke uitspraken hebben ertoe geleid dat werkgevers op grond van ‘goed werkgeverschap' aansprakelijk kunnen zijn voor schade die een medewerker heeft opgelopen. Hieronder leest u er meer over en ziet u welke verzekeringen u nodig heeft.

Werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht

Artikel 7.658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die medewerkers kunnen oplopen tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Als werkgever heeft u een zorgplicht en bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en goede werkomgeving voor uw medewerkers. Daarmee moet worden voorkomen dat uw medewerkers schade oplopen tijdens hun werkzaamheden. Deze zorgplicht is de laatste jaren sterk uitgebreid. En daarmee ook uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade door ongevallen waarbij uw medewerkers betrokken zijn. Ontstaat er toch schade dan bent u aansprakelijk. Tenzij u kunt aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht, of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw medewerker. Onder medewerker kunt u ook lezen: 'ondergeschikte' of 'persoon waarmee u een gezagsrelatie heeft'. Denk aan hulp- en inleenkrachten bij (tijdelijke) projecten bijvoorbeeld.

Meer dan alleen een veilige werkplek

Als werkgever bent u niet alleen aansprakelijk voor ongevallen op de werkplek, maar ook voor ongevallen die verband houden met werk. Uw verantwoordelijkheid houdt dus niet op bij de werkplek en geldt ook tijdens zakenreizen of bedrijfsuitjes. Los van de vraag wie aansprakelijk is, wordt er van de werkgever verwacht dat hij goede voorzieningen treft.

‘Goed werkgeverschap'

Natuurlijk kunt u als werkgever een aansprakelijkstelling betwisten. U moet dan kunnen aantonen dat u aan alle gestelde verplichtingen, voorwaarden en eisen heeft voldaan. Dit is vaak lastig, want de eisen waaraan u als werkgever moet voldoen worden steeds verder opgerekt. Om benadeelde medewerkers tegemoet te komen, leggen rechters de aansprakelijkheid in sommige situaties bij de werkgever. Ze geven daarbij aan dat een ‘goed werkgever' hoort te zorgen voor een behoorlijke verzekering, die na een ongeval de schade van een medewerker vergoedt. Of u als werkgever in de gelegenheid was om maatregelen te nemen die het ongeval hadden kunnen voorkomen, is daarbij niet relevant.

Artikel 7:611 BW ‘Goed werkgeverschap'

Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek moet een werkgever zich als een ‘goed werkgever' gedragen. Dit houdt in dat u als werkgever ook verantwoordelijk kunt zijn in situaties die buiten uw wettelijke zorgplicht vallen. U kunt schadevergoedingsplichtig zijn voor schade van medewerkers door ongevallen die niet hebben plaatsgevonden tijdens werkzaamheden, maar wel met het werk verband houden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsuitje of een zakenreis.

Welke verzekeringen heeft u nodig?

Als een medewerker een ongeval krijgt en schade oploopt, kunnen de kosten enorm oplopen. Werkgevers draaien hier steeds vaker voor op. Een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB is noodzakelijk, maar niet langer toereikend. Er zijn verschillende verzekeringen die afzonderlijke delen van het werkgeversrisico afdekken.

 

1) Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB)

U kunt als werkgever om uiteenlopende redenen aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld voor schade die uw medewerkers oplopen tijdens hun werk. U bent als werkgever verantwoordelijk voor uw medewerkers. U moet zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden. Toch kan er wel eens iets misgaan. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de materiële schade en letselschade die uw medewerkers oplopen tijdens hun werkzaamheden worden vergoed. Ook aansprakelijkheid voor schade door arbeidsongevallen en beroepsziektes (bijvoorbeeld RSI) is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,-  per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar. Er geldt een eigen risico van € 450 per aanspraak.

Wie zijn verzekerd?

 • U zelf en de medewerkers van het bedrijf.
 • Stagiaires en inleen- en uitzendkrachten.
 • Familieleden en huisgenoten die werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten.

 

2) Verkeersschade Medewerkers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw medewerkers. Niet alleen binnen uw bedrijf en op de werkplek, maar ook als ze voor u onderweg zijn in het verkeer. Denk aan een medewerker die onderweg is naar een klant, inkopen doet bij een groothandel of ‘s middags een broodje haalt. Mocht zo'n medewerker een ongeval krijgen in het verkeer en er een duidelijke relatie zijn met het werk, dan bent u bijna altijd aansprakelijk.

Met een Verkeersschadeverzekering Medewerkers zijn uw medewerkers verzekerd voor schade die zij oplopen in het verkeer tijdens hun werkzaamheden. Niet alleen als bestuurder of passagier van een motorrijtuig, ook als voetganger, fietser of in het openbaar vervoer. Wij keren uit ongeacht de schuldvraag.

Wie zijn verzekerd?

 • U zelf en de medewerkers van het bedrijf.
 • Stagiaires en inleen- en uitzendkrachten.
 • Familieleden en huisgenoten die werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,-  per aanspraak, maximaal € 2.500.000,- per jaar. Er geldt geen eigen risico.

 

3) Ongevallenverzekering (Collectief VEB)

Uw medewerkers zijn natuurlijk onmisbaar. Daarom is het belangrijk dat er alles wordt gedaan om te voorkomen dat hun iets overkomt. Deze verzekering helpt u hierbij. Bijvoorbeeld met preventiecursussen en een ongevallenscan. En als een medewerker toch een ongeval krijgt en blijvend invalide raakt? Dan krijgt hij niet alleen een eenmalige uitkering, maar helpen we ook met praktische oplossingen. Een aangepaste werkplek bijvoorbeeld. U kunt kiezen uit een 24-uursdekking en een activiteitendekking.

Wie zijn verzekerd?

 • U zelf en de medewerkers van het bedrijf.
 • Stagiaires en inleen- en uitzendkrachten.

Verzekerd bedrag

Voor het verzekerd bedrag kunt u kiezen uit twee mogelijkheden.

 • Vaste bedragen: een vast bedrag bij overlijden en een vast bedrag bij blijvende invaliditeit per verzekerde.
 • Bedrag op basis van jaarloonsom: een aantal maal de jaarloonsom bij overlijden 2x en een aantal maal de jaarloonsom bij blijvende invaliditeit.